АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С

 • ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ НА СРЕДАТА (РАБОТНА И БИТОВА)

1. Микроклимат:

2. Шум:

3. Изкуствено осветление:

4. Гореща заобикаляща среда въз основа на индекс WBGT:

 • ФИЗИКО-ХИМИЧНИ И ХИМИЧНИ ФАКТОРИ НА СРЕДАТА:

1. Прах:

2. Химични агенти:

 • ФИЗИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ:

1.Физическо натоварване:

 • ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ:

1. Контрол на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V:

 • Съпротивление на изолация;
 • Съпротивление на защитни заземителни уредби;
 • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби;
 • Електрическо съпротивление;

2. Контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V:

 • Импеданс Zs на контура "фаза-защитен проводник"
 • Защитни прекъсвачи ЗП
  • ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

  1. Контрол на вентилационни инсталации

  2. Контрол на климатични инсталации  СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

    Службата по трудова медицина регистрирана към "ЛОТ ИНС" ЕООД извършва следните услуги:
  • Оценява професионалния риск за здравето и безопасността при работа;
  • Подпомага работодателите;
  • Разработва физиологични режими на труд и почивка;
  • Изготвя становища във връзка с действащи и новоиздадени нормативни документи и консултира работодателите по тяхното приложение;
  • Извършва одит на документацията, свързана със защитата от професионалните рискове;
  • Изготвя обобщен анализ на резултатите от профилактичните медицински прегледи;
  • Анализира показателите на временната и трайна нетрудоспособност и връзката им с факторите на работната среда и условията на трудовия процес;
  • Извършва скрининг на работниците и служителите, подлежащи на периодични медицински прегледи и определя екипа от специалисти, съобразно въздействието на факторите на работната среда;
  • Изготвя и поддържа здравни досиета за работниците в актуално състояние;
  • Дава заключение за пригодността на работниците и служителите да изпълняват даден вид работа;
  • Организира и участва в изпълнението на програми за следните видове обучения:
  • Първоначално и ежегодно обучение на членовете на КУТ/ГУТ;
  • Обучение на длъжностни лица/органи по БЗР;
  • Обучение на ръководен персонал и лицата, провеждащи инструктажите;
  • Обучение на длъжностни лица за придобиване/потвърждаване на квалификационни групи по електробезопасност с напрежение до и над 1000 V.
  • Обучение по безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при извършване на товаро-разтоварни работи.
  • Обучение за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите;
  • Обучение на работници и служители по правилата за оказване на първа помощ, самопомощ и взаимопомощ;
  • Консултира и подпомага дейността на комитетите и групите по условия на труд при обсъждане на:
  • Други дейности
  • Проектира и извършва ремонт на ел. инсталации и съоръжения до и над 1000 V;
  • Изготвя декларации на фирмите по чл.15 от ЗЗБУТ.
  • Разработване на НАССР системи и процедури, основаващи се на принципите на НАССР